• Inhoud

2       MISSIE. 2

3       DESKUNDIGHEID. 2

4       DE DOELGROEP EN DIENSTEN.. 2

5       HET KWALITEITSBELEID. 2

6       MVO EN FYSIOTHERAPIE. 2

6.1        People. 2

6.2        Planet. 2

6.3        Profit. 3

7       PRIVACYBELEID EN BEJEGENING. 3

8       HYGIENE EN VEILIGHEID. 3

9       EVALUATIE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN.. 3

10         DOELSTELLINGEN  2021-2026. 4

 

 

1         MISSIE/visie

Doelstelling van de praktijk is om een zo goed mogelijke dienstverlening te geven binnen de medische principes met als doel ouderen zo lang mogelijk  zelfstandig thuis te laten functioneren.

Om dit te kunnen realiseren worden goede contacten onderhouden met verwijzers en andere zorgaanbieders zoals de ergotherapie en buurtzorg.

Bedrijfseconomische is het beleid van de praktijk op de toekomst gericht en wordt sterk naar nieuwe ontwikkelingen gekeken en indien mogelijk direct ingepast. Ook richt de aandacht zich op verbetering en instandhouding van de huisvesting en onderhoud van de apparatuur om de cliënten een zo goed mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Om dit te kunnen meten zal er regelmatig getoetst worden, via het cliënttevredenheidsonderzoek, de jaarlijkse controles op de apparatuur en de huisvesting.

2         DESKUNDIGHEID

De praktijk biedt algemene fysiotherapie en heeft zich gespecialiseerd in de geriatriefysiotherapie.

De deskundigheid binnen de praktijk is van grote waarde voor de resultaten van de behandeling en krijgt daarom alle aandacht. Bij het behalen van de in de Fysiotherapie verplichte bijscholing wordt gezocht naar cursussen die aansluiten op de bestaande kennis en een verbreding van die kennis geven. Daarnaast wordt extra scholing gevolgd en ervaringen gedeeld in de netwerken geriatrie en neurologie.

3         DE DOELGROEP EN DIENSTEN

De behandelingen zullen zich richten op de fysiotherapie algemeen, de geriatriefysiotherapie,  de psychogeriatrie en de fysiotherapie bij oncologie en de fysiotherapie in de thuiszorg.

Daarnaast het toepassen van de cursus valpreventie volgens het OTAGO principe.

Deze behandelingsvormen en de doelgroepen mogen niet los van elkaar worden gezien en daarom zal de kennis van deze afzonderlijke groepen vaak in elkaar overlopen dit is ook zo gepland bij het volgen van deze opleidingen. De behandelingen kunnen op de praktijk, bij de cliënten aan huis, of in het verzorgingshuis zijn. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat er niet alleen behandeld wordt maar ook wordt gestuurd naar de partners in het behandelproces van de cliënt (inclusief de partner, mantelzorger). Om zo in samenwerking het beste resultaat te bereiken voor die ene cliënt.

4         HET KWALITEITSBELEID

De praktijkhouder organiseert de processen op een zodanige manier dat er invulling wordt gegeven aan de wensen van de doelgroep en belangenpartijen. Door het volgen van de relevante opleidingen en het volgen van de ontwikkelingen op politiek niveau en ict niveau en de  wensen van de zorgverzekeraar  is het mogelijk om de bedrijfs­voering blijvend te verbe­teren of aan te pas­sen aan een nieuw beleid. Daarbij zal de praktijk er naar streven om minimaal te blijven voldoen aan de nieuwe norm HKZ Fysiotherapie 2016.

 

5         MVO EN FYSIOTHERAPIE

5.1         People.

Iedere werknemer heeft op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet genoemd) recht op een veilige en gezonde werkplek. Ook de fysiotherapiepraktijk is verplicht een goed arbobeleid te voeren voor optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Binnen de praktijk voor Fysiotherapie B. Klap is sprake van een waarnemer. Deze wordt correct ingewerkt en van de juiste instructies voorzien. Zo kan de waarnemer zijn/haar werk doen waarbij hij/zij duidelijk weet hoe de taken uitgevoerd moeten worden. Deze duidelijkheid draagt bij aan het welzijn van de waarnemer. Daarnaast is de gehele praktijk gericht op het verbeteren van het welzijn van de cliënten. In het tevredenheidsonderzoek blijkt dat door een tevredenheid cijfer van 9.4 op een schaal van 10.  Kortom ‘people’ hangt samen met de missie van de praktijk!

5.2         Planet.

Op ecologisch gebied valt te melden dat de praktijkhouder dicht bij de praktijkvestigingen woont. De reisafstanden zijn kort. Daarbij heeft de praktijk een sterke lokale binding met de regio het Bildt.

Alle cliënten komen uit deze regio en aansluitende omgeving.

5.3         Profit.

De waarnemer ontvangt via een uitzend bureau een passende vergoeding.

Mijn leveranciers zijn overwegend lokale leverancier. De winstgevendheid van de praktijk komt ten goede aan de praktijkhouder. Daar deze woonachtig is in de directe omgeving van de praktijk, is er geen sprake van ‘kapitaalvlucht’.

Door open en effectieve communicatie met de cliënt, moet het mogelijk zijn om redelijke verwachtingen en behoeften vast te stellen, en in een behandel overeenkomst vast te leggen.

De praktijk heeft dan ook in zijn bedrijfsvoering maatregelen genomen om:­­

  • te voldoen aan redelijke verwachtingen en be­hoeften van de cliënten en diens partner of mantelzorger, door deze duidelijk vast te leggen en intern te communiceren met de daarvoor in het kwaliteit handboek aangewezen documenten, registraties en genoemde communicatiemethoden;
  • te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgevingen door de eisen op te nemen in de werkwijze.
  • toeleveranciers te kiezen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, die de zekerheid kunnen bieden dat de werkzaamheden worden verricht volgens de gestelde eisen, door o.a. het toepassen van beoordelingssystemen.
  • de kritische punten tijdens de werkzaamheden te identificeren en hiervoor de noodzakelijke maatregelen vast te stellen ter beheersing, zoals controle, kwalifi­catie en verificatie.
  • het kwaliteitssysteem te beoordelen op zijn effectiviteit, het organiseren van audits en het voortdurend analyseren van de voortgang en het initiëren en stimuleren van preventieve maatregelen;
  • te streven naar continue verbetering om de organisatie, werkwijze en diensten te optimaliseren

De prakijkhouder is ervan over­tuigd dat de kwaliteit en de uitvoering van de werkzaamheden verankerd moet worden. De praktijkhouder zorgt er daarom voor condities te scheppen, en op peil te houden, die de opti­male uitvoering van de werkzaamheden en het kwali­teits­bewust handelen mogelijk maken.

6         PRIVACYBELEID EN BEJEGENING

Omdat de praktijk te maken heeft met cliënten waarbij medische dossiers worden opgesteld en een vertrouwensrelatie met de cliënt wordt opgebouwd, moet er rekening worden gehouden met de omgang en verwerking van deze gegevens en informatie over de cliënten.

Dit alles volgens de nieuwe WKKGZ,en AVG wetgeving, wat is na te lezen in het privacy reglement op de website.

Daarnaast zal de regelgeving, beroeps- & gedragscodes en richtlijnen zoals deze binnen de branche gelden, worden nageleefd en waar nodig aangepast.

7         HYGIENE EN VEILIGHEID

De praktijk hecht veel waarde aan de veiligheid van de cliënten. Hygiëne is hierbij ook een belangrijke factor. Hoe om te gaan met de veiligheid en het hygiënisch handelen staan verwoord in de procedures in het kwaliteitshandboek en daarbij behorende bijlage ‘huishoudelijk reglement’.

Om zich in te dekken tegen de financiële consequenties van eventuele calamiteiten heeft de praktijk een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

8         EVALUATIE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

De samenwerkingsafspraken met de specialist ouderenzorg, huisarts, praktijkondersteuner, buurtzorg, ergotherapie en evv`rs in het verzorgingshuis  leiden tot korte lijnen en een goed en snel overleg over een cliënt wanneer nodig.

9         DOELSTELLINGEN  2022-2027.

Het streven blijft om voor 31-12-2025
260 studiepunten te behalen om geregistreerd te mogen blijven als
fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut in het KRF register, voor als
praktijk beëindiging (overdracht) niet voor die tijd gaat lukken.

Er moeten nu nog 33 studie punten worden
verzameld voor eind 2025.

Op kwaliteit zo min mogelijk klachten en incidenten te krijgen,

De klanttevredenheid op de facetten
contact, communicatie en praktijk gelijk of hoger te laten zijn dan het
landelijk gemiddelde,         

Voor het jaar 2023 aan het netwerk integrale ouderenzorg een
actieve invulling te verlenen 
zodat dit niet verwaterd en mijn cliënten hier maximaal van kunnen
profiteren.

Er staat ook voor het jaar 2023 praktijk
beëindiging en eventuele overdracht op het programma.

Daarom is er een begin gemaakt om een praktijk
overdracht/beëindiging zo goed mogelijk te verlopen.

Hiervoor is een consulent van de VVAA in
de arm genomen.

Verder informatie inwinnen bij de VVAA over hoe te handelen met het
patiënten dossiers als er geen o
vername plaats kan vinden.

Hetzelfde geldt voor de informatie in Intramed daarvoor zal ik
contact opnemen met mijn contact 
persoon.

Mijn BIG registratie verloopt op 17-08-2023 ook dit zal komend jaar verlengt moeten worden.

 

 

 

 

.

 

 

.